Wat is een wilsuiting voor nummerportering of -overstap?

Wat is een wilsuiting voor nummerportering of -overstap?

Een wilsuiting is een digitale of schriftelijke wils-verklaring van een klant om over te stappen van de ene aanbieder naar de andere. Deze wilsverklaring wordt vaak mondeling verkregen en later schriftelijk bevestigd; de wilsuiting.

Waar moet een wilsuiting aan voldoen?

Uit COIN CHANGE REQUEST NUMMER 1275 versie, geeft onder meer 6 voorwaarden waar de volmacht of wilsuiting aan moet voldoen, en die aansluiten bij de beleidsregels 2018.

De volmacht voor porteren en/of een aanbieder gestuurde overstap dient te voldoen aan de vereisten uit weten regelgeving en bevat, waar relevant in aanvulling op deze vereisten, ten minste:

 • Naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de abonnee en in geval van nummerbehoud het (de) te porteren telefoonnummer(s), of enkel het (de) te porteren telefoonnummer(s) van de abonnee in geval van overeenkomst(en) voor anonieme prepaid-dienst(en);

 • Bedrijfs-, merk- of handelsnaam van ontvangende dienstaanbieder;

• Datum waarop de volmacht is verstrekt;

• Dat de abonnee de ontvangende aanbieder volmacht verleent de overstap namens hem te verzorgen en de door de abonnee gewenste overeenkomst(en) tussen hem en de overdragende aanbieder ter zake van levering van openbare elektronische communicatiedienst(en) namens hem op te zeggen;

• Indien volmacht wordt verleend tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst(en) met de overdragende aanbieder, blijkt uit de volmacht dat de abonnee expliciet is geïnformeerd over een eventuele afkoopsom en dat de abonnee uitdrukkelijk heeft ingestemd om eventuele kosten daarvan te dragen;

 • Indien van toepassing, dat de abonnee verzoekt om nummerbehoud.

Wilsuitingen en machtigingen: Wie wordt door de portant/klant gemachtigd

De klant dient de partij van wie hij de factuur gaat ontvangen te machtigen voor nummerbehoud / nummer-portering uit te voeren. Maw: de dienstaanbieder wordt gemachtigd uit te voeren wat logisch wordt geacht voor het migreren van het nummer; het beëindigen van de oude overeenkomst en het nummer migreren naar het nieuwe netwerk.

Wilsuitingen: in de praktijk werkt het anders

Uit opgevraagde wilsuitingen van bijvoorbeeld Routit blijkt ook dat de door Routit/KPN zelf verstrekte wilsuitingen onder andere de wilsuiting van telefoonnummer 01834430XX expliciet Routit/KPN machtigt om het nummer te porteren en niet een andere partij die als de reseller van Routit/KPN optreedt. Routit/KPN en haar resellers doen het hierbij dus niet goed. Ook bij het nummer 02040XXXX blijkt dat Routit/KPN wordt gemachtigd door de klant, en dat Routit/KPN hiermee instemt blijkt uit het feit zij deze wilsuiting overlegt.
wilsuiting

Van de 25 totaal opgevraagde wilsuitingen zijn er 9 totaal geleverd. Van deze 9 voorziet er 1 niet in duidelijkheid wie de overnemende partij is, en 3 vermelden Routit/KPNRoutit/KPN levert dus minder dan de helft van de gevraagde wilsuitingen aan, op basis van de SP code die bij portering is ingediend (te weten VOIP:Routit) zijn er 2 juist ingevoerd op basis van COIN-regels.

Wie wordt door de portant/klant gemachtigd het nummer over te zetten?

De klant machtigt de partner van serviceprovider tot portering en nummeroverstap. Daarmee is de “reseller” verantwoordelijk voor de wilsuiting. In het berichtenverkeer van COIN dient dan wel deze “reseller” vermeld te worden als dienstaanbieder. Gebeurd dit niet is “de reseller” / dienstaanbieder voor Qupra CS. onbekend, en kan zij voor eventuele vragen omtrent de wilsuiting ook geen rechtstreeks contact opnemen met de “reseller” die dienstaanbieder is. In dat geval is de netwerkaanbieder die zich uitgeeft als dienstaanbieder verantwoordelijk voor de juiste wilsuiting. Primair is de reseller/partner dus verantwoordelijk. Dit volgt onder meer uit de regelgeving van COIN en de in 2008 met beleidsregels nummerportabiliteit 2008 (ACM) Artikel 5. Aanbieders zijn verantwoordelijk voor de informatie aan en voor het gedrag van de personen en bedrijven die zij inschakelen bij het sluiten, wijzigen en beëindigen van contracten met eindgebruikers van de voor nummerbehoud aangewezen openbare elektronische communicatiediensten. Met toelichting Artikel 5 Mobiele telefonie, en de laatste tijd ook VoIP, worden ook verkocht via derden (hulppersonen). De afnemer kan bij de hulppersoon alle handelingen verrichten om de dienst te verkrijgen. Dit artikel benadrukt dat aanbieders verantwoordelijk zijn voor de hulppersonen die zij inschakelen voor het namens hen sluiten, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten met eindgebruikers en dat daarom nummerbehoud ook in deze gevallen mogelijk moet zijn. Daarnaast blijft de aanbieder van de dienst (en niet de hulppersoon) diegene op wie de wettelijke verplichting rust voor het leveren van nummerportabiliteit. De aanbieders dienen deze hulppersonen dan ook van de juiste informatie en hulpmiddelen te voorzien.

Wie is wanneer verantwoordelijk voor de wilsuiting inzake nummer-portering?

Uit de standaard porteer-overeenkomst volgt:

5.1 De recipiënt staat ervoor in dat hij door de portant gemachtigd is om de overeenkomst tussen de portant en de donor ter zake van de levering van een telecommunicatiedienst namens de portant op te zeggen, en de donor die houder is van het nummer te verzoeken om tot portering van dat nummer over te gaan.

5.2 Voordat recipiënt met wie de portant een overeenkomst ter zake van levering van openbare telecommunicatiediensten wenst aan te gaan, een verzoek tot portering van een nummer doet aan donor, dient deze ervoor zorg te dragen dat hij beschikt over een bewijs van wilsuiting waaruit blijkt dat recipiënt door de portant is gemachtigd en welk bewijs dient te voldoen aan de daarvoor geldende criteria zoals vastgesteld in de methodes en procedure van machtiging zoals gedefinieerd in de documenten.

Onderzoek & controle in de praktijk tussen 2017 en 2021 laat zien:

Uit de overlegde wilsuitingen blijkt dat de wilsuiting veelal NA het verzoek van Qupra CS. is “geconstrueerd” . Dit bevestigt het beeld bij Qupra CS. dat onmogelijk (op basis van deze door de recipiënt (ontvanger) wilsuitingvoorafgaand aan het verzoek om portering conform artikel 5.2 zich vergewist heeft van een schriftelijke sluitende wilsuiting.

Wat opviel is het volgende:

  1. De datum van de wilsuiting is van later datum dan het initiële verzoek om portering.
  2. Van de 25 opgevraagde wilsuitingen bij deze partij zijn er 9 aangeleverd, van de 9 aangeleverde wilsuitingen betroffen het 5 wilsuitingen van later datum dan porteerverzoek.
  3. Er is door deze telecom-reseller geen controle vooraf geweest op juistheid van de wilsuiting
  4. Porteringen worden aangevraagd door niet-ACM geregistreerde partijen
  5. Er wordt verzocht om portering “per direct” terwijl uit de wilsuiting blijkt dat de klant “per einde contractdatum” wenst over te stappen.

Kan de reseller verantwoordelijk zijn voor de wilsuiting in COIN-verband?

Nee, anders dan KPN of andere Telecom-resellers wel eens beweren, kan uitsluitend de dienstaanbieder (SP code) die om portering verzoekt is verantwoordelijk voor het hebben van een juiste wilsuiting. Dat in de praktijk de dienstaanbieder vaak een reseller is die nergens geregistreerd staat zorgt voor veel onduidelijkheid. Dit alleen al om de simpele reden dat Routit/KPN & bijvoorbeeld Motto niet kenbaar maken welke andere partij dat namens haar zou zijn, zorgt ervoor dat Qupra CS. niet weet dat zij met een andere partij dan Routit/KPN een porteer-overeenkomst sluit. In de praktijk acteert de reseller wel als dienstaanbieder maar is niet als zodanig geregistreerd bij COIN, waardoor er allerlei misverstanden ontstaan.

Uit de recente notulen van de “ COIN CCB van juni 2020 van COIN blijkt ook dat KPN en COLT dit ook bevestigen:

Dhr. C. (COLT) merkt op dat in het document geen onderscheid wordt gemaakt tussen dienst- en netwerkaanbieder. Wanneer een dienstaanbieder gebruik maakt van netwerkaanbieder, dan kan het voorkomen dat de volmacht niet onder handbereik is van de netwerkaanbieder.  Ook in deze situatie rust de verantwoordelijkheid voor de volmacht bij de dienstaanbieder. Het betreft de dienstaanbieder zoals bekend gemaakt in het porteerproces (SP-code).

Dhr. Van H. (KPN) onderschrijft dat de verantwoordelijkheid voor de volmacht berust bij de dienstaanbieder en dat deze niet dient door te verwijzen naar door hem ingeschakelde derde partijen (zoals resellers en/of netwerkaanbieders).  Er wordt herhaald dat een dienstaanbieder voorafgaand aan het indienen van een overstap- of porteerverzoek dient te beschikken over een toereikende volmacht, die na opvraging onverwijld dient te worden overlegd. Bij welke partij de volmacht wordt opgeslagen/ bewaard betreft procesinrichting, waarvoor de dienstaanbieder eindverantwoordelijke is.

Uit verslagen van COIN & Fist (beide verenigingen van telecomaanbieders) blijkt ook bijgevoegd schema:

 

 

wilsuiting

Is de reseller verantwoordelijk voor het volgen van de COIN-regels?

Ja, wel als het een reseller betreft die op “eigen boek” factureert en dus een dienstaanbieder is.  En nee, niet blijkens bovenstaande niet volgens COIN. Maar dat is een procesfout en definitiekwestie: immers COIN kent geen resellers, en concludeert dat de resellers zoals Routit haar partners noemt, dienstaanbieders (SP-code) zijn. Routit en Voiceworks houden de reseller contractueel wel verantwoordelijk en leggen hier boetes op.  Zonder daarbij te vertellen wat de Met andere woorden zolang u als reseller/partner van bijvoorbeeld Routit of Voiceworks niet geregistreerd bent bij COIN hebben zij de verantwoordelijkheid te nemen over de door de “reseller” ingediende overstapverzoeken, ten opzichte van de counterparty (Donor) in COIN.  Feitelijk acteren de “resellers” wel als dienstaanbieder en zouden geregistreerd moeten worden door hun telecom-reseller bij COIN en zelfstandig bij de ACM.

Hulp nodig bij uw ACM of COIN registratie?

Het is niet niks; overstapverzoeken, feitelijk acteren de “resellers” wel als dienstaanbieder en zouden geregistreerd moeten worden door hun Telecomreseller bij COIN en zelfstandig bij de ACM. Dit is een proces waar je even “doorheen “moet als reseller. We helpen je er graag mee. Laat je gegevens achter via https://quprawholesale.com/reseller-partner/acm-coin-registratie en wij organiseren de rest.