Wat is een COIN porteer-overeenkomst?

Wat is een COIN porteer-overeenkomst?

Wanneer er geporteerd wordt in COIN verband ontstaat er een porteer-overeenkomst (versie 8.7). Onder meer is in deze overeenkomst bepaald:

De recipiënt staat er voor in dat hij door de portant gemachtigd is om: a. De overeenkomst tussen de portant en donor ter zake van de levering van een telecommunicatiedienst namens de portant op te zeggen, en b. donor die houder is van het Nummer te verzoeken om tot portering van dat Nummer over te gaan. c. In concrete, in de Documenten uitdrukkelijk genoemde gevallen, kan van deze hoofdregel worden afgeweken.

Voordat recipiënt met wie de portant een overeenkomst ter zake van levering van openbare telecommunicatiediensten wenst aan te gaan, een verzoek tot portering van een Nummer doet aan donor, dient deze ervoor zorg te dragen dat hij beschikt over een bewijs van wilsuiting waaruit blijkt dat recipiënt door de portant is gemachtigd en welk bewijs dient te voldoen aan de daarvoor geldende criteria zoals vastgesteld in de methodes en procedure van machtiging zoals gedefinieerd in de documenten.

Recipiënt op wie de verplichting rust om een machtiging als bedoeld in dit Artikel 6 van de portant te ontvangen, zal op verzoek van de in Artikel 5 lid 1a bedoelde donor, genoegzaam bewijs verstrekken dat de machtiging conform de criteria zoals gedefinieerd in de documenten is verstrekt. De verplichting van recipiënt tot verstrekking van genoegzaam bewijs vervalt 6 maanden na ontvangst van de betreffende machtiging.

De recipiënt op wie de verplichting rust om een machtiging als bedoeld in dit Artikel 5 van de portant te ontvangen, zal zich naar beste vermogen inspannen om zich te vergewissen van de identiteit en, indien relevant, van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de portant.

Wie verzoekt volgens COIN om portering?

De dienstaanbieder + netwerkaanbieder doen het verzoek in COIN voor een overstap van telefoonnummer of dienst.

De dienstaanbieder + netwerkaanbieder doen het verzoek in COIN voor een overstap van telefoonnummer of dienst. Uit onderstaand overstapbericht van COIN een voorbeeld schermafdruk van de ledenportaal op COIN.nl  valt op te maken dat in dit voorbeeld dienstaanbieder RoutIT/KPN (middels een SP-code van RoutIT/KPN : VOIP) verzoekt om portering, middels RoutIT/KPN haar netwerk-code ( NO-code: VOIP.)

Dit voorbeeld vanuit COIN laat zien dat de dienstaanbieder, met SP-code van Routit/KPN BV: VOIP  om portering verzoekt.

RoutIT/KPN is dus hier de partij, middels haar leverancier PortingXS, die om portering verzoekt middels haar Dienstaanbieder-code (SP: VOIP) en Netwerk Operator Code: VOIP.  Er is bij Qupra CS. dus geen andere partij bekend dan RoutiT/KPN die om portering verzoekt. RoutIT/KPN is in het berichtenverkeer zowel Dienstaanbieder als Netwerkaanbieder, en vervult blijkbaar deze rol voor haar reseller/partner, echter conform artikel 2.1 TW en de COIN regelementen dient een verzoek van de Dienstaanbieder te komen; in casu de partner van RoutIT. Omdat de partij van Routit niet wordt aangemeld in COIN, is dit voor de overige telecomaanbieders onzichtbaar met wie zij aan het porteren/overstappen is.

Routit/KPN is de dienstaanbieder & netwerkaanbieder die om portering verzoekt. COIN bevestigt dit in haar E-mail aan Qupra dat de ledenlijst online staat, Hieruit blijkt dat code MTTM voor Qupra staat en code VOIP voor RoutIT/KPN BV . Zo meldt de portal:

 

Naam Operator Code Sp Code Emailadres Helpdesk Telefoon Fax Mobiel Manager Helpdesk Active From
Routit/KPN B.V. VOIP VOIP number-port@routit.nl 088-4372629 Jose van Velthuizen 30-11-2007

Zelf ook telecom-reseller worden?

Wilt u als reseller-partner altijd voldoen aan de regelgeving omtrent portering  en overstap? Neem dan contact op met rob@qupra.nl of laat hier uw gegevens achter, wij sturen u een voorbeeld van de benodigde gegevens voor een valide wilsuiting en houden u op de hoogte van wet- en regelgeving, zodat u als partner voldoet aan de telecomwet en ACM regelgeving. Voor een duidelijk overzicht van alle diensten van Qupra ga naar https://quprawholesale.com/diensten/.