Zijn juiste en goede wilsuitingen belangrijk voor een soepel functionerend overstap systeem?

Zijn juiste en goede wilsuitingen belangrijk voor een soepel functionerend overstap systeem?

Ja, COIN en alle Nederlandse telecomaanbieders werken binnen een wettelijk kader van zelfregulerings-afspraken middels een “high trust” principe. Middels de afspraken in COIN verband zijn alle aangesloten Telecomaanbieders gehouden om aan het wettelijk geregelde systeem (4.2 en 4.10 TW) van Nummerbehoud ( het nummer van de abonnee meenemen van en naar een andere aanbieder).

Volgens ACM.nl zijn er 2164 aanbieders van Openbare Telecommunicatie diensten en Netwerken geregistreerd. Hoewel er op deze lijst echt wel wat valt af te dingen en er bijvoorbeeld ook veel internet-aanbieders, installatiepartijen, antenne-opstelpunten etc tussen zitten die vermoedelijk geen telefoon-diensten leveren, en dus ook niet om nummerbehoud verzoeken. Bij COIN zijn anno januari 2021 minder dan 235 unieke partijen geregistreerd bij COIN met een SP-code. Uitsluitend de netwerk-aanbieder Routit (code VOIP) bepaalt wie zij toegang geeft tot COIN en bepaalt dus namens welke van de 235 unieke SP codes (dienstaanbieders) zij een verzoek tot nummer- portering indient en de overeenkomst met Qupra cs. eindigt.  

Vermoedelijk zijn veel van de 1500 resellers/partners (IEXnl) niet geregistreerd bij COIN. Qupra CS. kan het niet controleren, anders dan het opvragen van de wilsuiting. Toch verzoekt Routit namens deze partij om nummerbehoud /portering.  Van de overlegde wilsuitingen is geen van de gemachtigde partijen anders dan Routit/KPN zelf COIN geregistreerd, en slechts 2 ACM geregistreerd. De door Routit, maar ook door andere partijen overlegde machtigingen zijn veelal onjuist op basis van COIN en ACM regelgeving, onduidelijk, en leiden tot misvattingen bij Qupra CS. en haar (voormalige eindklant). Wanneer Routit ook de COIN regels niet doorlegt aan haar partners, kunnen zij zich ook onmogelijk aan deze regels houden. Dat als gevolg daarvan de wilsuitingen niet op orde zijn, moge duidelijk zijn.

Geen wilsuiting = geen controle op "wie met wie" porteert

Qupra CS. kan omdat RoutIT/KPN geen wilsuiting verstrekt (of een wilsuiting verstrekt zonder daarbij kenbaar te maken wie de Dienstaanbieder is), niet verifiëren of zij een porteer-overeenkomst sluit met een andere dan RoutIT ACM geregistreerde partij. Toch verwijst RoutIT/KPN voor een deel van de verantwoordelijkheid naar haar reseller/partner. Qupra blijft hierover in het ongewisse.

Wanneer RoutIT/KPN een andere SP code dan haar eigen SP code, te weten de SP code van de betreffende Telecomaanbieder zou gebruiken in het porteerproces, gelijk zoals Qupra CS. dat wel doet.  Zou Qupra CS. ook weten bij wie zij porteert, en of deze partij net als Qupra bij ACM is geregistreerd en onderdeel uitmaakt van het “level playing field”.

Het vertrouwen in je concurrent dat deze de wilsuiting “op orde” heeft is een basisvoorwaarde om een soepel overstapproces te waarborgen.

Zo blijkt uit opgestelde ACM beleidsregels uit 2008 (artikel 5) (productie V):

Aanbieders zijn verantwoordelijk voor de informatie aan en voor het gedrag van de personen en bedrijven die zij inschakelen bij het sluiten, wijzigen en beëindigen van contracten met eindgebruikers van de voor nummerbehoud aangewezen openbare elektronische communicatiediensten.

Zo meldt het ministerie van Economische Zaken in haar beleidsregel 2018 (productie 12, beleidsregel Memorie van toelichting):

Geen overstap zonder uitdrukkelijke toestemming van de abonnee De ontvangende en overdragende aanbieder zorgen ervoor dat het overstappen niet plaatsvindt zonder uitdrukkelijke toestemming van de abonnee, dat wil zeggen zonder deugdelijke hiertoe strekkende wilsuiting van de abonnee. Er moet dus een deugdelijke wilsuiting zijn van de abonnee die voldoet aan de vereisten die het Burgerlijk Wetboek stelt en waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de abonnee wenst over te stappen naar de ontvangende aanbieder en de overeenkomst met de overdragende aanbieder wenst te beëindigen. Dit laat onverlet dat sprake kan zijn van een aanbieder gestuurde overstap op basis van een volmacht, zoals nu al vaak de praktijk is en wettelijk wordt verankerd met de te bieden overstapdienst die is beschreven in paragraaf 5.2.1. De volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever (in dit geval de abonnee) verleent aan de gevolmachtigde (de ontvangende aanbieder), om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten (het beëindigen van de overeenkomst met de overdragende aanbieder), zoals genoemd in artikel 3:60 BW. Hierbij dient enerzijds te worden voorkomen dat een abonnee van aanbieder wisselt zonder hier daadwerkelijk mee te hebben ingestemd. Anderzijds dient tegelijkertijd een soepel overstapproces tussen telecomaanbieders gewaarborgd te blijven en moeten er geen overstapdrempels worden opgeworpen, bijvoorbeeld doordat de overdragende aanbieder steeds wilsuitingen opvraagt bij de ontvangende aanbieder terwijl hiervoor geen noodzaak bestaat.

Met andere woorden: uitgaan van een overstaprocedure op basis van vertrouwen waar dat mogelijk is, maar wel met goede waarborgen tegen een ongewenste overstap. Uitgangspunt hierbij zijn de in het BW neergelegde regels met betrekking tot volmacht (Boek 3, titel 3, artikelen 60 tot en met 79, van het BW), in het bijzonder de artikelen 3:70 en 3:71 BW.

Wat zijn de gevolgen van het niet op orde hebben van een wilsuiting?

Het is evident dat de wilsuitingen bij sommige telecom-resellers onvoldoende op orde zijn. Ze ontbreken, zijn onvolledig en de inhoud strookt niet met wat er is afgesproken. Hierdoor ontstaan fouten in het overstap-proces. Immers met een gebrekkige of ontbrekende wilsuiting kan Qupra cs bij een vertrekkende klant niet controleren wat de wens van de klant is,  De wilsuiting is tevens een opzegging van het contract met Qupra CS., maar:

  1. Wil de klant überhaubt weg bij Qupra CS?

Wanneer dit niet het geval is, is er sprake van een ongeldige wilsuiting en sprake van lijnkaping en/of slamming. Uit onderzoek van 2005 van ACM is KPN de grootste “slammer” van Nederland. ACM onderzoek uit 2005 bevestigt dit beeld, omdat wij inmiddels weten dat het onder 3.6.2 KPN meer dan 5000 keer aantoonbaar geen wilsuiting kon leveren (slamming/lijnkaping) . KPN Is dus de grootste “slammer/lijnkaper” van Nederland.

2. Wil de klant per direct weg, en accepteert deze een slotnota? Als de telecom-reseller de wilsuiting niet overlegt, kan Qupra CS. dat niet bewijzen;

In porteerprocessen is het onvoldoende duidelijk wat er wordt bedoeld. Wanneer de nieuwe telecomaanbieder / operator in het systeem invult “klant is akkoord met slotnota” kan Qupra CS. anders dan het via de klant te spelen niet bewijzen dat dat niet zo is. Toch propageert KPN dat zij deze machtiging van klant heeft in de rechtbank, en Qupra CS. staat met lege handen als het gaat om bewijsvoering. De rechtbank is van oordeel “Uit niets blijkt namelijk dat Club Med de gestelde machtiging aan KPN heeft verstrekt.”

Routit/KPN porteert in sommige overstapprocessen (niet alle processen voorzien in die mogelijkheid) met de tekst “Klant is akkoord met Slotnota” (zie productie V-6) . Hierdoor moet Qupra CS. zich houden aan het wettelijk recht op nummerbehoud. Achteraf bleek in dit geval dat klant helemaal niet akkoord was met de slotnota en volgde hier een juridische strijd (Rechtspraak.nl 6153462 CV EXPL 17-16133 ) waarbij deze klant om terugbetaling van de slotnota verzocht en deze vordering won. Aangezien er dan ook geen dienstverlening tegen over staat is inning van een slotnota moeilijk. Dit blijkt ook onder Randnummer 11 van de beoordeling van de rechtbank (alwaar dezelfde productie V-6 is ingediend):

 “11. Ook het tweede verweer van MTTM c.s. slaagt niet. Daargelaten of MTTM c.s. gezien de strekking van artikel 7.2a TCW bij een akkoord op de slotnota wel bevoegd was om de slotnota te incasseren, is ook niet vast komen te staan dat Club Med akkoord was met het in rekening brengen van de slotnota. Een concrete bevestiging van Club Med daartoe is namelijk niet overgelegd en uit de overgelegde correspondentie (zie 1.7) volgt juist dat Club Med niet akkoord was met het in rekening brengen van de slotnota. Het betoog van MTTM c.s. dat het binnen de markt van de telecomdienstverleners gebruikelijk is om af te gaan op de bevestiging van KPN – zodat MTTM c.s. er op mocht vertrouwen dat KPN gemachtigd was om namens Club Med akkoord te geven vormt onvoldoende onderbouwing van haar stelling. Uit niets blijkt namelijk dat Club Med de gestelde machtiging aan KPN heeft verstrekt.”

Qupra CS hoeft wettelijk ook niet mee te werken aan het verzoek om nummerbehoud Via COIN wordt het overstappen van de ene naar de andere aanbieder gerealiseerd. Op verzoek van de Staatssecretaris van het Ministerie van EZK d.d. 9 februari 2020 hebben de aanbieders via COIN afspraken gemaakt over het overstapproces. Onderdeel van deze afspraken is dat een aanbieder, in dit geval Qupra CS., pas mee hoeft te werken aan een porteerverzoek indien de klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met het betalen van de afkoopsom waaronder, uiteraard, ook dient te worden begrepen alle overige openstaande kosten.

Ook in de Memorie van Toelichting bij de recente wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (de Telecomcode) wordt expliciet verwezen naar dit uitgangspunt. De wetgever heeft dit als volgt verwoord:

“Een abonnee kan namelijk ook gegronde redenen hebben om wel voortijdig de overeenkomst te willen beëindigen en de hiermee eventueel gemoeide afkoopsom voor lief te nemen. In dat geval moet uit de wilsuiting van de abonnee blijken dat deze expliciet is geïnformeerd over een afkoopsom en uitdrukkelijk ermee heeft ingestemd om de kosten van de afkoopsom te dragen.” Daarbij verwijst de wetgever ook expliciet naar de procesafspraken gemaakt binnen COIN.

Wil de klant per direct weg, en accepteert deze geen slotnota? Dan hoeft de telecomaanbieder niet mee te werken aan portering.

Het meer recente vonnis van de rechtbank Amsterdam uit 2020 is daarmee een stuk duidelijker: c 13/686754 / KG ZA 20-613 en daarmee is klip en klaar dat een telecomdienstverlener niet hoeft mee te werken aan portering als de slotnota niet is betaald, of het contract niet rechtsgeldig is geëindigd.

Altijd een wilsuiting op orde hebben? Word reseller-partner

Wilt u als reseller-partner voldoen aan de regelgeving omtrent overstap en portering? Neem dan contact op met rob@qupra.nl of laat hier uw gegevens achter via https://quprawholesale.com/reseller-partner/acm-coin-registratie/, dan sturen wij u een voorbeeld van de benodigde gegevens en maken melding van uw registratie bij COIN en ACM, en houden u op de hoogte van wet- en regelgeving, zodat u als partner voldoet aan de telecomwet en ACM regelgeving. Voor meer informatie over de diensten van Qupra, ga naar https://quprawholesale.com/diensten/.