Definities en partijen in telecomland

Definities en partijen in telecomland

COIN: Vereniging van telecom-aanbieders die het informatie- en communicatiesysteem (of Common Infrastructure Systeem) dat dient voor de uitwisseling van informatie over nummers en dat het netwerk en de databank omvat, beheert.

PortingXS:  De partij die namens onder andere RoutIT uit Ede KPN in COIN verzoeken inschiet voor nummerportering, thans eigendom van de voormalig directeur en oprichter van RoutIT: Jan Hein de Baat.

RoutIT/KPN BV: Partij in 2016 overgenomen door KPN, en thans werkzaam onder de naam KPN Partner Netwerk (KPN) verder te noemen: KPN. Het interne systeem dat RoutIT gebruikt heet “RoutIT Irma”.

Serviceprovider / telecom-reseller: een partij zoals Qupra die ICT en telecomdiensten faciliteert aan (kleinere) ICT tussenpartijen en resellers in de markt. Voorbeelden zijn daarnaast Routit / Voiceworks / Motto / Pocos / Dean.

Portant:  Een natuurlijke persoon, rechtspersoon, of andere privaatrechtelijke entiteit bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen, die een overeenkomst met een partij ter zake van de levering van een openbare telecommunicatiedienst wenst te beëindigen, en ervoor kiest de desbetreffende Standaard NP versie: 9.0 5 telecommunicatiedienst voortaan van een andere partij af te nemen, waarbij hij het in het kader van de afgenomen telecommunicatiedienst bij hem in gebruik zijnde nummer wenst te blijven gebruiken.

Donor: Een partij die als houder van een nummer op verzoek van een portant dit nummer porteert naar een andere partij, de recipiënt, en/of een overeenkomst heeft met een portant ter zake van de levering van een openbare telecommunicatiedienst die wordt beëindigd bij de portering van het voor die dienst bij de portant in gebruik zijnde nummer.

Recipient: Een partij aan wie op verzoek van een portant een nummer geporteerd wordt door een andere partij, de donor, en/of van wie een portant telecommunicatiediensten zal afnemen nadat het voor die dienst bij een portant in gebruik zijnde nummer is geporteerd.

Netwerkaanbieder (Netwerk Operator: NO):  Aanbieder van openbare technische (Telecom-) infrastructuur conform de wet heeft bepaald:

  • NO-CODE: daaraan gelieerde COIN code ter identificatie voor uitwisseling in automatische porteerprocessen.

Dienstaanbieder (Service Provider: SP):   Aanbieder van openbare telecomdiensten conform de wet (artikel 2.1 TW)  heeft bepaald:

  • SP-CODE : daaraan gelieerde COIN code ter identificatie voor uitwisseling in automatische porteerprocessen.

Nummerportering/Nummerportabiliteit: de mogelijkheid voor degene die een openbare telecommunicatiedienst afneemt om het in het kader van de afgenomen telecommunicatiedienst bij hem in gebruik zijnde nummer te blijven gebruiken indien hij er (bij de beëindiging van de overeenkomst ter zake van de levering van die dienst) voor kiest de desbetreffende telecommunicatiedienst voortaan van een andere aanbieder af te nemen.

Wilsuiting/Machtiging: een bewijs van wilsuiting waaruit blijkt dat recipiënt door de portant is gemachtigd en welk bewijs dient te voldoen aan de daarvoor geldende criteria zoals vastgesteld in de methodes en procedure van machtiging zoals gedefinieerd in de documenten.

Reseller/Partner: 3e Partij die door dienstaanbieder/netwerkaanbieder wordt aangesteld om klanten aan te brengen. Niet-juridisch begrip;  geen partij in COIN overeenkomsten.

“Partners” van RoutIT / Motto / Pocos / Dean / Qupra: Partners van deze partijen zijn ICT en telecompartijen zoals u wellicht die op eigen naam contracten sluiten met eindgebruikers. Dit zijn dus geen wederverkopers als ware zij het product van bijvoorbeeld KPN aan de man brengen. Dit misverstand ontstaat door de term “reseller” (wederverkoper) te gebruiken, maar zij factureren de eindrelatie zelf. Partners dienen ACM (artikel 2.1 Telecommunicatiewet) en COIN geregistreerd te zijn.

Uitsluitend de dienstaanbieder (met wie de abonnee een contract heeft gesloten) kan om portering verzoeken van een telefoonnummer.

Een dienstaanbieder is de COIN benaming voor de wettelijke term voor een “openbare aanbieder electronische communicatiedienst”  Een dienstaanbieder moet Coin en ACM geregistreerd zijn.

Porteer-overeenkomst: als gevolg van de mantel-overeenkomst tussen telecompartijen en COIN ontstaat bij het verzoek om nummer-portering een porteerovereenkomst. Deze porteer-overeenkomst legt vast wat de voorwaarden zijn aan portering van dat specifieke nummer. De overeenkomst is bilateraal tussen de donor en recipiënt.