Voldoen de reseller/partners van telecom-resellers aan de wet en regelgeving?

Voldoen de reseller/partners van telecom-resellers aan de wet en regelgeving?

Nee, verre van allemaal. Van het beperkte overzicht van 25 wilsuitingen zijn er 9 ingediend. Uit onderzoek van de 9 ingediende testamenten blijkt dat de overnemende partij (wederverkoper/partner) in slechts 2 gevallen daadwerkelijk ACM-geregistreerd is. En dat dit in 4 gevallen niet kan worden vastgesteld omdat op de wilsuiting en/of SP-code niet staat naar welke dienstverlener de klant is gegaan. Van de 25 gevraagde wilsuitingen kan dus in minder dan 25% van de gevallen waarbij partij Qupra CS wordt ingezet, worden geverifieerd. na te gaan of deze partij ook een “aanbieder van openbare telecomdiensten” is.

Dit overzicht van geregistreerde telecomaanbieders is eenvoudig te raadplegen op acm.nl, maar wel op Qupra CS. Ik denk niet dat het haar taak is om te controleren of de zelfbenoemde resellers van Routit/KPN zich daar hebben geregistreerd. Deze wettelijke verplichting volgt uit de Telecommunicatiewet, artikel 2.1 TW.

Indien de Telecom reseller echter niet aangeeft met welke “derde” zij zaken doet, kan Qupra het verzoek tot wilsverklaring daar direct verifiëren. Het feit dat door resellers/derden RoutIT/KPN uitingen van “ratel” heeft ingediend rechtvaardigt de noodzaak voor Telecom Reseller de uitingen van cheques voorafgaand aan het verzoek tot portering.

Of dat Routit/KPN een andere dienstverlener (SP-code) kiest en zich in het COIN-proces slechts presenteert als netwerkoperator. Op deze manier Qupra CS. Vraag de wilsuiting rechtstreeks (indien nodig) aan bij de wederverkopers/derden van Routit/KPN. Routit/KPN faciliteert haar resellers om toezicht te kunnen ontduiken, omdat ACM op deze manier ook geen inzicht heeft in het porteringsgedrag van Routit/KPN resellers.

 Zo meldt de ACM-website: “Bedrijven die bij de ACM staan geregistreerd als ‘aanbieder van openbare elektronische communicatieactiviteiten’ moeten voldoen aan de regels van de Telecommunicatiewet. In deze map staan de belangrijkste regels.”

Registratieplicht ACM

Onderdeel van een “level playing field” is dat voor Qupra CS. dezelfde regels en wetten gelden als voor resellers/partners van Routit/KPN. Onder meer houdt dat in dat resellers/partners van Routit/KPN zich registreren bij de ACM als telecomaanbieder.

Artikel 2.1.1. TW zegt hierover:

Degene die een openbaar elektronisch communicatienetwerk of een openbare elektronische communicatiedienst aanbiedt dan wel bijbehorende faciliteiten aanlegt of aanbiedt, met uitzondering van degene die een elektronische programmagids aanbiedt, doet daarvan mededeling aan de Autoriteit Consument en Markt.”

De site van ACM zegt hierover in niet mis te verstane woorden: “Alle telecomaanbieders in Nederland moeten zich registreren bij de ACM. Wij leggen dominante aanbieders verplichtingen op in marktanalysebesluiten, we houden toezicht op de regels voor netneutraliteit en we bemiddelen bij geschillen.”

Diverse telecom-resellers worden gewezen op de registratieplicht van haar resellers

Qupra CS. meldt bijvoorbeeld op 13-10-2017 dat de betreffende reseller porteert namens een niet geregistreerde partij “Laag Acht BV”.  Het antwoord van de Telecom-reseller is “ .. Wij dienen de porteerverzoeken in wij voldoen aan de regels.. “ Uiteindelijk moet MTTM een handhavingsverzoek indienen bij de ACM om deze “reseller” van de betrokken telecom-reseller te dwingen zich te registreren. Na inmenging van ACM concludeert en erkent Routit ook op 17-10-2017 “We hebben de partner gevraagd om zich te laten registreren” In het online gepubliceerde besluit  van ACM (Afwijzing handhavingsverzoek van MTTM/ZakelijkeNummers.nl over de registratie van LaagAcht B.V. | ACM.nl ) omtrent de registratie van Laag Acht komt ACM ook tot de conclusie dat Laag Acht zich dient te registreren.

In haar verzoek stelt MTTM dat LaagAcht een telecomprovider is en artikel 2.1 van de TW overtreedt door niet te zijn geregistreerd bij de ACM. Als gewenste beslissing geeft Eiser in het verzoek aan dat de ACM artikel 2.1 van de TW zou moeten handhaven en dat elke aanbieder van een telecommunicatienetwerk of –dienst, zich dient te registreren.

De ACM heeft vervolgens contact opgenomen met Laagacht. Dit heeft ertoe geleid dat de ACM op 6 november 2017 het formulier van LaagAcht heeft ontvangen waarin deze mededeling doet van het aanbieden van openbare elektronische communicatieactiviteiten. Op grond van de verstrekte gegevens heeft de ACM LaagAcht B.V. Kerkstraat 173, 5261 CW VUGHT geregistreerd als aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten en als aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken. De ACM heeft de registratie verwerkt in haar openbare register als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de TW.

Waarom is het van belang dat alle telecom- en ICT resellers zich registreren?

Verplichtingen voor aanbieders van openbare telecomdiensten, gelden op deze manier ook voor niet-geregistreerde partijen, en/of maakt het toezicht daarop door COIN en/of ACM en Agentschap Telecom eenvoudiger en transparant; zogezegd een “Level Playing Field”

Level playing field “dezelfde regels gelden dan voor iedereen, kosten gaan omlaag”

 • Platformen als Qupra CS. maken kosten voor onder meer ACM toezicht die “anonieme” dienstaanbieders bij bijvoorbeeld RoutIT op deze manier niet maken.
 • Platformen als Qupra CS. maakt kosten aan COIN voor deelname en compliance met COIN-regels
 • Platformen als Qupra CS. hebben er met name werk van:
 1. Qupra CS. maakt (arbeids)kosten voor het controleren van porteerverzoeken
 2. Qupra CS. maakt arbeidskosten voor het controleren (juiste) wilsuitingen van ongeregistreerde resellers van RoutIT.
 3. Qupra CS. moet aan porteer-verzoeken meewerken terwijl het niet duidelijk is of de Eindklant daarbij ingestemd heeft. 
 4. Qupra CS. leidt schade door onjuiste mededelingen als gevolg van onjuiste uitingen van niet-geregistreerde resellers van RouteIT over het porteer-proces, waaronder, doch niet beperkt tot het niet betaald krijgen van de “slotnota” als gevolg van directe contracts-beëindiging.

Qupra CS. is als wettelijk aanbieder gehouden mee te werken aan nummerportabiliteit, de ongeregistreerd reseller van andere telecom-resellers zijn dit niet.  Artikel 4.10 TW ziet louter op “aanbieders” van openbare telecomdiensten.

 

Conclusie: meerdere telecom-resellers kunnen de wilsuiting niet of niet compleet leveren

Uit onderzoek door Qupra CS. middels het opvragen van de wilsuiting bij haar concurrenten bleek dat geen enkele partij de wilsuiting binnen de daarvoor gestelde tijd kon leveren. Ook de verkregen wilsuitingen rammelden aan alle kanten. Geen enkele wilsuiting voldeed aan alle daaraan gestelde voorwaarden. Met name de ACM registratie en de COIN- SP code waren nimmer goed ingevuld. Ook het strekte de machtiging veelvuldig niet tot het doel, en was er veel niet duidelijk:

Meest voorkomende fouten in machtiging:

 1. Niet duidelijk of de machtiging strekte tot alle nummers of slechts een aantal.
 2. Werd er niet gewezen op de mogelijkheid van een slotnota en/of de afkoop daarvan.
 3. Was het niet duidelijk per wanneer het contract en/of nummer overgezet moest worden.
 4. Was het niet duidelijk namens welke klant en/of welke dienstaanbieder om portering werd verzocht.

Toepassingsbereik:  Deze afspraken gelden bij aanbiedergestuurd1 overstappen en/of porteren, waarbij aanbieders gebruik maken van COIN-processen. Gelding van deze afspraken wordt waar relevant nader vastgelegd in de betreffende COIN-standaarden. Bij een aanbieder gestuurde overstap leidt de ontvangende aanbieder het overstapproces en biedt deze de abonnee aan om namens hem diens overeenkomst(en) met de overdragende aanbieder op te zeggen met ingang van de datum die de abonnee met de ontvangende aanbieder is overeengekomen. Indien de abonnee van dit aanbod gebruik maakt en een volmacht voor een aanbieder gestuurde overstap verstrekt, zegt de ontvangende aanbieder betreffende overeenkomst(en) op. COIN-leden passen deze afspraken ten minste toe voor al hun abonnees die porteren en/of aanbieder gestuurd overstappen ten aanzien van abonnees die consument of micro-onderneming zijn, voor zover zij een elektronische communicatiedienst afnemen die gelijk is aan of vergelijkbaar is met een elektronische communicatiedienst die wordt aangeboden aan abonnees die consument zijn 2, en waar relevant in aanvulling op vereisten uit de wet- en regelgeving. Deze afspraken vormen op geen enkele wijze een inperking van rechten of verplichtingen uit wet- en regelgeving. De voorwaarden en verplichtingen uit deze afspraken worden, na formele vaststelling en conform het COIN reglement Change Request Procedure, onderdeel van de relevante dienstovereenkomsten en bijbehorende COIN-standaarden.

Altijd een valide wilsuiting

Als reseller-partner van Qupra heeft u altijd een complete en valide wilsuiting. We helpen je er graag mee. Laat je gegevens achter via https://quprawholesale.com/reseller-partner/acm-coin-registratie/ en wij regelen de rest.