Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden Qupra

Qupra Wholesale – Amsterdam
TOEPASSELIJKHEID VAN – EVENTUEEL – DOOR WEDERPARTIJ GEHANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT HIERBIJ UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN.

A. Algemeen gedeelte

artikel 1 – Definities.

Onder ,,aflevering” wordt ingeval van goederen verstaan de feitelijke ter beschikkingstelling aan de onderneming en ingeval van werkzaamheden en diensten de voltooiing daarvan.
Onder ,,Algemene Inkoopvoorwaarden” wordt verstaan deze algemene inkoopvoorwaarden van Qupra Wholesale. Onder ,,de onderneming” wordt verstaan
Qupra Wholesale die zich van deze Algemene Inkoopvoorwaarden bedient.
Onder ,,goederen” wordt verstaan de te leveren roerende zaken en/of vermogensrechten almede alle werkzaamheden en diensten verband houdende met de aflevering van dat goed, voor zover deze niet vallen onder art. 1 van de Aanvulling op deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
Onder ,,opdrachtnemer” wordt verstaan de wederpartij van de ondernemen met betrekking tot deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
Onder ,,schriftelijk” wordt tevens verstaan per, fax, e-mail, EDI internet of ander elektronisch medium.
Onder ,,verrichten van diensten en uitvoeren van werkzaamheden” wordt hetzelfde verstaan als in art. 1 van genoemde Aanvulling.
Onder ,,zaken” wordt verstaan door opdrachtnemer te leveren goed, te verrichten diensten en uitvoeren van werkzaamheden.

artikel 2 – Toepasselijkheid.

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen van de onderneming betreffende de (potentiële) levering van goederen aan en het (potentieel) verrichten van diensten en uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de onderneming. De onderneming is alleen aan afwijkingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden gebonden indien die uitdrukkelijk en specifiek door haar schriftelijk zijn geaccepteerd.

artikel 3 – Afbreken onderhandelingen.

De onderneming is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met de opdrachtnemer af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn of verplicht te worden door te onderhandelen.

artikel 4 – Prijs.

De in de opdracht vermelde prijs is vast en geldt voor aflevering franco inclusief rechten (Delivered Duty Paid (“DDP”) INCOTERMS 2000)) op de overeengekomen plaats en omvat mede, maar niet beperkt tot, de transportkosten, koersrisico, indien van toepassing de in- en uitvoerheffingen en kosten van emballage, uitgezonderd leenemballage. De prijs is schriftelijk vastgelegd. Leverancier is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn of haar nota, en betaling door Qupra Wholesale erkent niet de juistheid ervan.

artikel 5 – Betaling.

Betaling vindt plaats binnen 65 dagen na ontvangst van de factuur (inclusief totale specificatie, bij gebreke waarvan de nota niet wordt erkend) of, indien de zaken nog niet zijn afgeleverd bij ontvangst van de factuur, na aflevering en de voorlopige akkoordbevinding van de zaken. Betaling van het afgeleverde houdt geen erkenning in dat de zaken voldoen aan de overeenkomst en ontslaat opdrachtnemer niet van enige garantie en aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

artikel 6 – Aflevering.

Afleveringen dienen franco inclusief rechten (DDP) op het adres van de onderneming of een door ons opgegeven andere locatie plaats te vinden. Opdrachtnemer dient de kosten te betalen van controlewerkzaamheden (zoals kwaliteitscontrole, meten, wegen en tellen) die nodig zijn teneinde de zaken af te leveren. Deelleveringen zijn niet toegestaan, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. De onderneming heeft het recht deellevering(en) die niet zijn overeengekomen, voor rekening en risico van de opdrachtnemer te retourneren.

artikel 7 – Leveringstijd.

Opdrachtnemer levert de zaken op de datum en het tijdstip af dat is bepaald in de opdracht, tenzij de onderneming schriftelijk met een andere datum of tijdstip heeft ingestemd. De overeengekomen leveringstijd is een fatale termijn. Zodra opdrachtnemer een overschrijding van de overeengekomen levertijd verwacht, zal hij onverwijld schriftelijk de onderneming hierover, onder opgave van de redenen van vertraging, inlichten. Bij gebreke hiervan wordt een later beroep op zodanige redenen niet aanvaard. Bij gehele of gedeeltelijke te late aflevering van de zaken kan de onderneming de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen overeenkomstig art. 22 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

artikel 8 – Overmacht opdrachtnemer bij aflevering.

Ingeval van overmacht van opdrachtnemer is deze gebonden om de onderneming onmiddellijk daarvan in kennis te stellen en is de onderneming bevoegd om de overeenkomst onmiddellijke te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Voor rekening en risico van de opdrachtnemer komen in ieder geval, doch niet uitsluitend, staking, werkliedenuitsluiting, tekort aan mankracht, normaal ziekteverzuim, grondstoffentekort, problemen bij toeleveranciers, transportproblemen en storingen in de productie van opdrachtnemer.
Voor de onderneming geldt dit artikel niet en geldt de wettelijke regeling.

artikel 9 – Verpakking.

De goederen moeten deugdelijk zijn verpakt en volgens instructies van de onderneming zijn gemerkt. Opdrachtnemer is aan¬sprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende verpakking. Alle gebruikte verpakking, uitgezonderd leenemballage, wordt eigendom van de onderneming.

artikel 10 – Kwaliteit en omschrijving.

Opdrachtnemer garandeert dat de afgeleverde zaken zijn:
a. conform de bij de opdracht ter beschikking gestelde modellen en specificaties en geschikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd;.
b. conform de eisen die daaraan in de opdracht en door of vanwege de overheid worden gesteld; en
c. van goede kwaliteit, zonder gebrek in ontwerp, constructie, fabricage, montage en materiaal.

artikel 11 – Wijzigingen.

Opdrachtnemer is verplicht om op schriftelijk verzoek van de onderneming alle veranderingen in de opdracht uit te voeren die technisch mogelijk zijn. De wijziging in de prijs en/of de levertijd die dit tot gevolg kan hebben, wordt ten spoedigste, doch uiterlijk binnen 2 weken, schriftelijk aan de onderneming meegedeeld. Leidt de wijziging in de opdracht tot een nieuwe prijs en/of levertijd, dan heeft de onderneming het recht om ongewijzigde, dan wel een voor haar aanvaardbare gewijzigde uitvoering van de opdracht te verlangen, of de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen overeenkomstig art. 22.

Artikel 12 – Klachten.

De onderneming is niet gehouden om de afgeleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. De onderneming zal de opdrachtnemer binnen twee (2) maanden na ontdekking van enig gebrek of de non-conformiteit schriftelijk kennis geven van de klacht.

Artikel 13 – Inspectie en beproeving.

De onderneming, haar opdrachtgevers of derden in opdracht van de onderneming hebben te allen tijde het recht de zaken, waar dan ook, te inspecteren of te keuren. Opdrachtnemer licht de onderneming zo tijdig in over het tijdstip waarop een zaak gereed is voor een inspectie of keuring, dat de onderneming, haar opdrachtgevers of derden daarbij tegenwoordig kunnen zijn en hij verschaft alle voor een inspectie of keuring benodigde informatie en faciliteiten. Inspectie of goedkeuring houdt geen erkenning in dat de zaken voldoen aan de in artikel 10 omschreven eisen en ontslaat opdrachtnemer niet van enige garanties en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloei(t)(en)uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.
Bij afkeuring heeft de onderneming, behalve de bevoegdheden voorzien in art. 22, het recht om binnen een door haar te stellen termijn aflevering te verlangen van nieuwe zaken die wel aan de keuringseisen voldoen, zonder tot enige extra ver¬goedingen gehouden te zijn. Indien de afkeuring plaats vindt terwijl de zaken al zijn afgeleverd dan heeft de onderneming het recht om de zaken voor rekening en risico van de opdrachtnemer te (doen laten) retourneren.

artikel 14 – Geheimhouding.

Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle tekeningen, modellen, constructies. schema’s, en andere bedrijfsinformatie en know-how in de ruimste zin van het woord afkomstig van de onderneming, die door of bij de opdracht te zijner kennis zijn gebracht of gekomen.

artikel 15 – Verzekering.

Opdrachtnemer zal alle goederen die hij van de onderneming ontvangt uit hoofde van de opdracht verzekeren tegen alle schade die aan deze goederen kan worden toegebracht gedurende de tijd dat opdrachtnemer de goederen onder zich heeft of tot het moment van aflevering bij onderneming.

artikel 16 – Uitbesteding en overdracht.

Opdrachtnemer mag de opdracht of een deel hiervan niet aan derden overdragen of uitbesteden, tenzij de onderneming voor bepaalde gedeelten van de opdracht daartoe schriftelijk toestemming geeft. Een door de onderneming gegeven toestemming ontslaat opdrachtnemer niet van enige verplichting uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

artikel 17 – Eigendom en risico.

De eigendom van en het risico voor de zaken gaan bij aflevering aan de onderneming op haar over, onverminderd het recht op afkeuring van de zaken als bedoeld in art. 13.
Wanneer is overeengekomen dat de eigendom van de zaken,onderdelen of materialen reeds voor aflevering overgaat, is opdrachtnemer gehouden deze zaken ,,voor wie het aangaat” te verzekeren en als een goed huisvader te beheren.

artikel 18 – Garantie

Wanneer de zaak gedurende 24 maanden, tenzij anders is overeengekomen, na de aflevering ervan enig gebrek vertoont, zal opdrachtnemer dit onverwijld in overleg met de onderneming herstellen of vervangen. Maakt de zaak deel uit van een groter object, zoals een schip, een gebouw of een technische installatie, dan begint de in de eerste zin van dit artikel genoemde periode te lopen bij de oplevering van dat grotere object, onverschillig door wie het overige gedeelte van dat object is vervaardigd of geleverd.
Alle aan herstel of vervanging van het gebrek en de weer ingebruikstelling van de zaak of, indien het tot een groter object behoort, de weer ingebruikstelling van dat object verbonden kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot materiaalkosten, vervoerskosten, reis- en verblijfkosten, montage- en demontagekosten, kosten van het terugnemen en recyclen en overige kosten, zijn voor rekening van opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer, naar het oordeel van de onderneming, het gebrek te laat en/of niet behoorlijk wegneemt, of opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden, staat het de onderneming vrij na schriftelijke kennisgeving om het ter zake nodige op kosten van opdrachtnemer zelf uit te voeren of te laten uitvoeren door een derde.
Na aflevering van de vervangende of herstelde zaak en vanaf de weer ingebruikstelling ervan of, indien het tot een groter object behoort, de weer ingebruikstelling van dat object, vangen alle daarop betrekking hebbende garantieperiodes opnieuw aan.
Dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer op grond van de wet en het overige in de overeenkomst en de daarvan deel uitmakende Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalde.

artikel 19 – Certificaten, attesten, instructieboeken.

Indien in het kader van de opdracht certificaten, attesten en/of instructieboeken worden verlangd, draagt opdrachtnemer zorg dat deze ten spoedigste, doch uiterlijk binnen drie weken na aflevering van de zaken in het bezit van de onderneming zijn, bij gebreke waarvan betaling wordt opgeschort.

artikel 20 – Octrooi-, auteurs- en merkenrecht

De geleverde zaken mogen geen inbreuk maken op enig recht van industriële eigendom of auteursrecht van derden. Opdrachtnemer vrijwaart de onderneming en haar opdrachtgevers voor alle aanspraken van dien aard en hij zal alle daardoor veroorzaakte schade en kosten vergoeden.

artikel 21 – Beëindiging

De onderneming heeft, onverminderd haar rechten op schadevergoeding, het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, wanneer opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn verplichtingen nakomt, alsmede in geval van opdrachtnemer’s faillissement, zijn surseance van betaling, beslag op een belangrijk deel van zijn bedrijfseigendommen, beslag bij hem op zaken bestemd voor de opdracht en stillegging of liquidatie van zijn onderneming.
Bij gedeeltelijke beëindiging heeft de onderneming, onverminderd haar rechten op schadevergoeding, te harer keuze het recht:
a. Reeds geleverde maar niet (meer) te gebruiken zaken voor rekening en risico van opdrachtnemer naar hem terug te sturen en de voor deze zaken reeds gedane betalingen terug te vorderen;
b. Na schriftelijke kennisgeving de opdracht zelf te voltooien of door derden te laten voltooien, eventueel met gebruikmaking van het reeds door opdrachtnemer geleverde, al of niet tegen een achteraf overeen te komen vergoeding. Alle vorderingen die de onderneming ten gevolge van de beëindiging mocht hebben of verkrijgen, inclusief haar eventuele schadevergoedingsvordering, zijn terstond en geheel opeisbaar.

artikel 22 – Compensatie.

De onderneming heeft het recht verschuldigde betalingen in compensatie te brengen met al haar vorderingen (en/of die van gelieerde ondernemingen) op de leverancier (en/of van de leverancier gelieerde ondernemingen) uit welke hoofde dan ook zonder rechterlijke tussenkomst.

artikel 23 – (Beroeps)aansprakelijkheid.

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en gevolgschade die (afgeleverde) zaken, hij of de voor of vanwege hem werkzame personen en/of vennootschappen en de door hem of laatstgenoemden direct of indirect tewerkgestelden toebrengen aan de onderneming, personen en/of vennootschappen werkzaam voor of bij de onderneming en derden. Opdrachtnemer heeft een gelijke aansprakelijkheid voor alle schade die zaken zoals werktuigen, gereedschappen en hulpmiddelen bij opdrachtnemer en de hiervoor genoemden in gebruik, aan de in de eerste zin genoemde kring van personen en vennootschappen toebrengen. Opdrachtnemer vrijwaart de onderneming voor aanspraken van derden te dezer zake. Opdrachtnemer moet zijn aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven, ter zake waarvan ieder beroep op overmacht is uitgesloten, voor een voldoende bedrag verzekeren.

artikel 24 – Toepasselijk recht en geschillen.

Op deze overeenkomst en nadere overeenkomsten tot uitvoering daarvan, is Nederlands recht van toepassing. Niet van toepassing is het Weens Koopverdrag. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting in eerste instantie bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de onderneming en opdrachtnemer voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst alsmede in verband met deze Algemene Inkoopvoorwaarden kennis te nemen.

artikel 25 – Uitleg.

Wanneer de onderneming en opdrachtnemer bijzondere overeenkomsten maken, prevaleert het bijzonderlijk overeengekomene, voor zover het afwijkt van deze Algemene Inkoopvoorwaarden. Ingeval van strijd tussen de Nederlandse tekst van de Algemene Inkoopvoorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

B. Aanvulling op de Algemene Inkoopvoorwaarden

artikel 1 – Toepassing.

Op iedere persoon of vennootschap, die met de onderneming een overeenkomst aangaat tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten, niet zijnde een arbeidsovereenkomst, en al dan niet gepaard gaande met de levering van goederen (hierna te noemen de opdrachtnemer) is deze Aanvulling op de Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing naast de Algemene Inkoopvoorwaarden deel A.

artikel 2 – Meer- en minderwerk.

Meer- en minderwerk wordt slechts door de onderneming aanvaard indien dit schriftelijk is overeengekomen.

artikel 3 – Personeel.

Opdrachtnemer dient voor de aanvang van de werkzaamheden toestemming aan de onderneming te vragen, om van ander dan eigen personeel gebruik te maken. Voor of tijdens de uitvoering van de opdracht behoort opdrachtnemer desgevraagd schriftelijk opgave te kunnen verstrekken aan de onderneming van alle personalia en van alle arbeidsvoorwaarden (en de wijzigingen daarin) van al het toezichthoudend en uitvoerend personeel dat de opdracht uitvoert. Voor montagewerkzaamheden mogen alleen met schriftelijke instemming van de onderneming personen te werk worden gesteld. De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften en wetten. Het aanbieden van een baan aan medewerkers van Qupra Wholesale is op straffe van een direct opeisbare boete van 5000 euro, en 1000 euro per dag dat de overtreding voortduurt niet toegestaan.

artikel 4 -Naleving sociale verzekeringswetten.

Opdrachtnemer staat jegens de onderneming in voor naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingswetten ten aanzien van de werknemers bedoeld in art. 3. Hij is verplicht om desgevraagd naam en adres van de betrokken bedrijfs-vereniging(en) en belastinginspectie, alsmede het nummer van inschrijving bij die bedrijfsvereniging(en) en loonbelastings¬nummer voor de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan de onderneming op te geven.

artikel 5 – Werktijden.

De werktijden van het in art. 3 bedoelde personeel zijn, tenzij anders is overeengekomen, gelijk aan die welke zijn vastgesteld voor het personeel werkzaam bij de onderneming. Indien de onderneming zulks verlangt, zal door deze werknemers een klokkaart of een ander controlemiddel worden gebruikt.

artikel 6 – Werkzaamheden, ordemaatregelen, enz.

De bepalingen betreffende orde en veiligheid van kracht bij de onderneming gelden onverkort, tenzij anders is overeengekomen. De onderneming heeft het recht om bij aankomst op of vertrek van het terrein of het werk te onderzoeken welke voorwerpen opdrachtnemer en al degenen die de opdracht uitvoeren, met zich voeren. Opdrachtnemer draagt voor zijn rekening zorg voor alle hulpmateriaal, gereedschap en bedrijfskleding die hij voor zijn werk nodig heeft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wanneer opdrachtnemer hulpmateriaal en gereedschap van de onderneming gebruikt, is hij verplicht dit zodra mogelijk terug te geven in de staat waarin hij het ontving. Waarneembare gebreken dient hij terstond te melden. De zaken waarvan opdrachtnemer zich bedient, zullen moeten voldoen aan de door de onderneming daaraan te stellen eisen van veiligheid, onverminderd de aansprakelijkheid van opdrachtnemer volgens art. 24 Algemene Inkoopvoorwaarden.

artikel 7 – Staking.

De onderneming betaalt geen lonen en/of andere vergoedingen ten behoeve van personeel van opdrachtnemer en/of personeel dat voor opdrachtnemer de opdracht uitvoert, noch kosten van de in het kader van de opdracht door opdrachtnemer en/of door vennootschappen of personen werkzaam voor hem gebruikte werktuigen en hulpmiddelen, over de periode dat deze personen verhinderd zijn om te werken, of deze werktuigen en hulpmiddelen niet gebruikt kunnen worden ten gevolge van een staking van deze of andere bij de onderneming werkzame werknemers.

artikel 8

Qupra koopt producten diensten in, zogezegd “zaken”. Qupra verstrekt een inkoop-order voor de duur van de levering van de dienst die zij inkoopt. Gedurende deze periode is een overeengekomen CPI inflatie-correctie over deze dienst niet toegestaan boven een cap (maximum )van 1 %. Qupra accepteert in haar inkoopnota’s geen prijswijzigingen die niet schriftelijk vooraf zijn geaccordeerd door directie.

artikel 9

Qupra verwerkt inkoopnota’s grotendeels automatisch. Dit heeft tot gevolg dat als de nota  het geaccordeerde inkoopbedrag van leverancier overstijgt  (de vooraf geaccordeerde waarde van de som van inkooporders), wordt een inkoopnota niet ter betaling aangeboden en wordt de betaalverplichting over deze nota voor de volledige nota opgeschort totdat een juiste nota is verstrekt. Leverancier erkent de verplichting om juist te factureren en jaarlijks een akkoord te bereiken over het tariefblad aan diensten welke zij aan Qupra levert.

artikel 10

Voor de levering van telecomdiensten (minuten, verkeer, pabx services en aanvullende faciliteiten zoals in de TW bepaald )  erkent leverancier dat de BEREC wet en regelgeving in samenhang met ACM regelgeving en uitleg prevaleert en zij de wettelijke prijsdalingen jaarlijks in een gelijk percentage laat dalen als de FTA/MTA prijsdalingen hieromtrent.